แผนการดำเนินงานของกรมศิลปากร ปี ๒๕๕๙ และ ระยะ ๓ ปี (ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

แผนการดำเนินงานของกรมศิลปากร ปี ๒๕๕๙ และ ระยะ ๓ ปี (ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)