นายอรุณศักดิ์ กิ่งมณี

รองอธิบดีกรมศิลปากร

ประวัติ (โดยย่อ)

การศึกษา      ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสรต์ศิลปะ) มหาวิทยาลัยศิลปากร                          

การทำงาน     เริ่มเข้ารับราชการที่กรมศิลปากร เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๒๘

   เมษายน  ๒๕๖๐      ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา

   พฤศจิกายน  ๒๕๕๙     ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี   

   พฤษภาคม  ๒๕๕๘   ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๙ ขอนแก่น

   ธันวาคม  ๒๕๕๑       นักโบราณคดีชำนาญการพิเศษ สำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี