ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญกรมศิลปากร

นายธีระ แก้วประจันทร์
นายธีระ แก้วประจันทร์
  • นักอักษรศาสตร์เชี่ยวชาญ

    ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านประวัติศาสตร์และจารีตประเพณี