ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญ Senior Experts Group

ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญกรมศิลปากร

นายสุรัตน์ เอี่ยมสอาด
นายสุรัตน์ เอี่ยมสอาด
  • นาฏศิลปินทักษะพิเศษ
นายวสุ โปษยะนันทน์
นายวสุ โปษยะนันทน์
  • สถาปนิกเชี่ยวชาญ

    ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสถาปัตยกรรม

    (บูรณปฏิสังขรณ์หรือสถาปัตยกรรมไทย)