ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญกรมศิลปากร

นางสาวชนินทร์วดี ชมภูทิพย์
นางสาวชนินทร์วดี ชมภูทิพย์
  • ดุริยางคศิลปินทักษะพิเศษ

    ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านดุริยางค์สากล