ผู้อำนวยการสำนักส่วนกลาง

นายปกรณ์ พรพิสุทธ์
นายปกรณ์ พรพิสุทธ์
 • ผู้อำนวยการสำนักการสังคีต

นายเอิบเปรม วัชรางกูร
นายเอิบเปรม วัชรางกูร
 • ผู้อำนวยการกองโบราณคดีใต้น้ำ

นางสาวอรสรา สายบัว
นางสาวอรสรา สายบัว
 • ผู้อำนวยการสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์

นายพนมบุตร จันทรโชติ
นายพนมบุตร จันทรโชติ
 • ผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

นางสาวกนกอร ศักดาเดช
นางสาวกนกอร ศักดาเดช
 • ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ

นายสมควร อุ่มตระกูล
นายสมควร อุ่มตระกูล
 • ผู้อำนวยการสำนักช่างสิบหมู่

นางสาวนารีรัตน์ ปรีชาพีชคุปต์
นางสาวนารีรัตน์ ปรีชาพีชคุปต์
 • ผู้อำนวยการกองโบราณคดี

นางวัญญา ประคำทอง
นางวัญญา ประคำทอง
 • ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม

นายสตวัน ฮ่มซ้าย
นายสตวัน ฮ่มซ้าย
 • ผู้อำนวยการสำนักสถาปัตยกรรม

   
นางสาวนันทกา พลชัย
นางสาวนันทกา พลชัย
 • ผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ