ผู้อำนวยการสำนักศิลปากร

ผู้อำนวยการสำนักศิลปากร

นายสุวิทย์ ชัยมงคล
นายสุวิทย์ ชัยมงคล
 • ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑ ราชบุรี

นายวิเศษ เพชรประดับ
นายวิเศษ เพชรประดับ
 • ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี

นางสาวอัจฉรา แข็งสาริกิจ
นางสาวอัจฉรา แข็งสาริกิจ
 • ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี

นายไกรสิน อุ่นใจจิตต์
นายไกรสิน อุ่นใจจิตต์
 • ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๗ น่าน

นายสุพจน์ พรหมมาโนช
นายสุพจน์ พรหมมาโนช
 • ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๘ เชียงใหม่

นายอรุณศักดิ์ กิ่งมณี
นายอรุณศักดิ์ กิ่งมณี
 • ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๙ ขอนแก่น

นายชิณณวุฒิ วิลยาลัย
นายชิณณวุฒิ วิลยาลัย
 • นักโบราณคดีชำนาญการพิเศษ

  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ

  สำนักศิลปากรที่ ๑๐ ร้อยเอ็ด

นางจิตรปรีดี พร้อมศรีทอง
นางจิตรปรีดี พร้อมศรีทอง
 • ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๑ อุบลราชธานี

นายจารึก วิไลแก้ว
นายจารึก วิไลแก้ว
 • ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา

นางสาวอนงค์ หนูแป้น
นางสาวอนงค์ หนูแป้น
 • ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๓ สงขลา