...
ประวัติและบทบาทหน้าที่

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร

 
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นหน่วยงานการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมศิลปากร โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้                     
๑. นำเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์ทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรม
๒. ดำเนินการตามกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้แก่ งานอัตรากำลัง งานสรรหา บรรจุแต่งตั้ง งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ ข้อมูลและสารสนเทศ
๓. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรม
๔. ดำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการและส่งเสริมคุณภาพชีวิตบุคลากรของกรม
๕. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
หน้าที่ความรับผิดชอบแบ่งออกเป็น ๔ กลุ่มงาน และ ๑ งาน ดังนี้
๑. กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและอัตรากำลัง 
    ๑.๑  งานนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
             -  นำเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
             -  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
             -  วางแผน ควบคุม ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลตามนโยบาย ยุทธศาสตร์และการดำเนินงานตามระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
    ๑.๒  งานบริหารอัตรากำลัง (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว)
             -  ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนการบริหารอัตรากำลัง
             -  จัดทำกรอบอัตรากำลัง
             -  ติดตาม ตรวจสอบและรายงานผลการใช้อัตรากำลัง
             -  กำหนดแผนการกำหนดตำแหน่ง
             -  ประเมินค่างานเพื่อการกำหนดตำแหน่ง
             -  ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่ง (การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การเกลี่ยอัตรากำลัง การเปลี่ยนชื่อตำแหน่งในสายงาน การเปลี่ยนด้านความเชี่ยวชาญ)
             - ขออัตรากำลังเพิ่ม
             -  การยุบเกษียณ และการขอรับการจัดสรรอัตราคืน
             -  จัดคนลงตามตำแหน่งที่กำหนดใหม่
             -  ทบทวนและจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
             -  จัดทำคำบรรยายลักษณะงาน
             -  บริหารงานบุคคลลูกจ้างประจำ
             -  บริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว
             -  จัดทำข้อมูลสถิติกรอบอัตรากำลัง
    ๑.๓  งานประกันสังคม
    ๑.๔  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 
๒. กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
    ๒.๑  งานสรรหาและคัดเลือก (ข้าราชการ และพนักงานราชการ)
             -  วางแผนพัฒนาระบบการสรรหาและคัดเลือกบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard
             -  วางแผนปฏิบัติการด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคคลประจำปี
             -  จัดการและดำเนินการตามแผนปฏิบัติการและกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคล
             -  กำหนดเส้นทางก้าวหน้าในตำแหน่ง (career path)
             -  กำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่ง (succession plan)
             -  ประเมินผลงานทางวิชาการ
             -  วางแผน พัฒนา และดำเนินการเกี่ยวกับระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
             -  การให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่น (Secondment)
    ๒.๒ งานบรรจุแต่งตั้ง
            -  การทดลองปฏิบัติราชการ
            -  ควบคุม ติดตาม จัดทำคำสั่งและรายงานผลการทดลองปฏิบัติราชการ
            -  ดำเนินการเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย บรรจุกลับ ช่วยราชการ และลาออกจากราชการ
            -  จัดทำทะเบียนควบคุมอัตราว่าง
            -  ดำเนินการด้านการให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง กรณีตำแหน่งว่าง
            -  ดำเนินการให้ข้าราชการได้รับค่าครองชีพชั่วคราว
            -  จัดทำข้อมูล สถิติผลการดำเนินงาน
    ๒.๓ การต่ออายุราชการ
    ๒.๔ ดำเนินการเกี่ยวกับเงินประจำตำแหน่ง
    ๒.๕ กำหนดหลักเกณฑ์การให้ได้รับเงินค่าตอบแทนสำหรับบางตำแหน่ง
    ๒.๗ กำหนดเงินเพิ่มพิเศษกรณีต่างๆ 
    ๒.๘ โครงการจ่ายตรงเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าตอบแทน
            -  บันทึกคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องลงในระบบ
            -  ดำเนินการด้านงบประมาณบุคลากร
            -  จัดทำบัญชีถือจ่าย
    ๒.๙ งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
๓. กลุ่มงานทะเบียนประวัติ บำเหน็จความชอบ และระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
    ๓.๑  งานทะเบียนประวัติ
            - งานตรวจสอบประวัติข้าราชการ พนักงานราชการที่บรรจุ /จ้างใหม่ (ส่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ, สำนักข่าวกรองแห่งชาติ)
            -  งานบันทึก ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมข้อมูลบุคคลและจัดเก็บรักษา ก.พ.๗ /แฟ้มประวัติ /สมุดประวัติข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
            -  ดำเนินการเกี่ยวกับงานฐานข้อมูลบุคคลโครงการจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล
            -  ปฏิบัติงานในฐานะนายทะเบียนโครงการจ่ายตรง ค่ารักษาพยาบาล
            -  งานควบคุม ตรวจสอบวันลา
            -  จัดทำทะเบียนและบัตรประจำตัวข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
            -  จัดทำทะเบียนและบัตรประจำตัวผู้ที่ได้รับเหรียญพิทักษ์เสรีชนและเหรียญชายแดน   
            -  งานรับรองเวลาราชการทวีคูณ กรณีปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่ที่ได้มีการประกาศกฎอัยการศึก
            -  ดำเนินการเกี่ยวกับงานรับรองสถานภาพของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ               
            -  จัดทำข้อมูล สถิติผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
    ๓.๒ งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านบุคลากร (HRIS)
            -  วางแผนและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การประเมินผลการปฏิบัติราชการ การลาในระบบ (E-leave) เป็นต้น
            -  ให้บริการข้อมูลบุคคล ตำแหน่ง อัตรากำลัง ทั้งจากในระบบ ก.พ.๗ แฟ้มประวัติ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานทรัพยากรบุ      
    ๓.๓ คลังข้อมูลข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง /ข้าราชการเกษียณอายุ
    ๓.๔ งานบำเหน็จความชอบ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ
            -  ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าตอบแทน
            -  ดำเนินการในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรอง การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
            -  ดำเนินการเกี่ยวกับงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
            -  ดำเนินการเกี่ยวกับการขอบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำ
            -  ดำเนินการเกี่ยวกับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ที่ถึงแก่ความตายเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่
            -  ดำเนินการเกี่ยวกับงานคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำดีเด่น
            -  จัดทำคำสั่งเพื่อรับเงินรางวัลโบนัสประจำปี
            -  จัดทำข้อมูล สถิติ และผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
    ๓.๖ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 
๔. กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    ๔.๑  งานกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
             -  นำเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
             -  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
             -  จัดทำแผนปฏิบัติการ โครงการด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
             -  ร่วมกับสำนักจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นรายบุคคล (IDP)
             -  ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
             -  จัดทำรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี
    ๔.๒ งานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและสื่อการเรียนรู้
            -  ดำเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามแผนปฏิบัติการ โครงการด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
            -  ดำเนินการจัดสรรทุนเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
            -  ดำเนินการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ
            -  ดำเนินการจัดการองค์ความรู้ (KM) เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
            -  การจัดทำข้อมูล สถิติการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ลาศึกษาต่อ ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ
            -  ดำเนินการด้านการเจ้าหน้าที่สัมพันธ์
   ๔.๓ งานสวัสดิการ การจัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน
   ๔.๔ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 
๕. งานธุรการ
     ดำเนินการสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มงานต่างๆ ในสังกัด ดังนี้
           -  ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ และงานพัสดุ
           -  ดำเนินการเกี่ยวกับงานรักษาราชการแทน รักษาการในตำแหน่งเป็นการชั่วคราว ในกรณีที่ตำแหน่งไม่ว่าง
           -  ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำวันมาปฏิบัติราชการและวันลา
           -  ดำเนินการรวบรวม นำเสนอของบประมาณประจำปี
           -  ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุม อ.ก.พ.กรม
           -  ปฏิบัติงานช่วยเหลือ สนับสนุนงานประชุมภายในหน่วยงาน รวมทั้งงานสวัสดิการ กศก.
           -  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 

(จำนวนผู้เข้าชม 22 ครั้ง)