ปกิณกศิลปวัฒนธรรม เล่ม ๒๓ จังหวัดเชียงใหม่

This is a SEO version of ปกิณกศิลปวัฒนธรรม เล่ม ๒๓ จังหวัดเชียงใหม่ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here
         หนังสือปกิณกศิลปวัฒนธรรมที่จัดพิมพ์ในพุทธศักราช ๒๕๖๐ นี้คือ หนังสือปกิณกศิลปวัฒนธรรม เล่ม ๒๓ จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อหาว่าด้วยวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ซึ่งเป็นวัดที่กรมศิลปากรได้นำผ้าพระกฐินพระราชทานมาทอดถวายในปีนี้ นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเคยเป็นราชธานีของอาณาจักรล้านนา และเป็นจังหวัดศูนย์กลางของภาคเหนือในปัจจุบัน อีกทั้งชื่อบ้านนามเมือง สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม พระราชชายาเจ้าดารารัศมีกับวัฒนธรรมเชียงใหม่ งานหัตถศิลป์และประเพณีที่สำคัญคติความเชื่อและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเชียงใหม่ ตลอดจนข้อมูลภารกิจของกรมศิลปากรในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่