พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร

English Language Thai Language

 

 

 

พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร
 
แบบศิลปะ/อายุสมัย  :   ศรีวิชัย  พุทธศตวรรษที่ ๑๔ – ๑๖
วัสดุ  :  หินทราย
ขนาด  :  สูง ๑๐๐ เซนติเมตร  
ประวัติ  :  ได้มาจากวัดพระบรมธาตุ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
       พระโพธิสัตว์ยืนเอียงพระองค์เล็กน้อยบนฐานบัว เบื้องหน้ามวยพระเกศาหรือชฎามกุฏทรงสูงประดับรูปพระพุทธเจ้าแสดงปางสมาธิ พระเกศายาวลงมาประพระอังสา พระพักตร์ค่อนข้างกลม พระเนตรเหลือบต่ำ ทรงกรองศอ พระอังสาด้านซ้ายทรงคล้องผ้าเฉวียงบ่า ทรงพาหุรัด พระกร และอุทรพันธะ พระกรขวาทอดลงเบื้องล่างหันฝ่าพระหัตถ์ลงออกนอกพระองค์ในท่าวรทมุทรา หรือประทานพร  ยกพระกรซ้ายทอดข้างพระองค์ทรงถือหม้อน้ำในพระหัตถ์  ทรงพระภูษายาว ที่พระโสณีคาดหนังเสือทัดด้วยรัดพระองค์  โดยปรากฏศีรษะเสือที่ต้นพระเพลาขวา  
       การคาดหนังเสือที่บั้นพระองค์ เป็นลักษณะเฉพาะของรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรที่พบบนคาบสมุทรมลายู เกาะสุมาตรา และเกาะชวา  รูปเคารพนี้เป็นหลักฐานที่แสดงถึงการนับถือพุทธศาสนานิกายมหายานของผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณคาบสมุทรภาคใต้ของประเทศไทย ในช่วงเวลาดังกล่าว
       พระองค์ได้รับการนับถืออย่างกว้างขวางเพราะทรงเป็นผู้ดูแลคุ้มครองพุทธศาสนาในยุคปัจจุบัน (ภัทรกัลป์) ที่มีพระโคตมพุทธหรือพระศากยมุนีเป็นพระพุทธเจ้า

English Language Thai Language