พระพุทธรูปประทานอภัย

English Language Thai Language

 

 

พระพุทธรูปประทานอภัย
 
แบบศิลปะ/อายุสมัย  :  ศิลปะลพบุรี พุทธศตวรรษที่ ๑๘ – ๑๙
วัสดุ  :  สำริด
ขนาด  :  สูง ๓๖ เซนติเมตร
ประวัติ  :  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน เมื่อ ๑๗ ธันวาคม ๒๔๖๙
 
       พระพุทธรูปประทับยืนตรง  ยกพระหัตถ์ทั้งสองข้างตั้งเสมอพระอุระ หันฝ่าพระหัตถ์ออก แสดงกริยาประทานอภัย หรือที่ภาษาสันสกฤตเรียกว่า “อภยมุทรา” ซึ่งหมายถึง “ความไม่มีภัยทั้งปวง” หรือ “ไม่หวั่นเกรงภัยใดๆ”  โดยภัยที่ยิ่งใหญ่สำหรับสัตว์โลก คือ ทุกข์ นั่นเอง พระพุทธองค์ทรงมีพระเมตตาสั่งสอนให้มนุษย์รู้ถึงเรื่องทุกข์และวิธีปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ 
       พระพุทธรูปแสดงอภยมุทราปรากฏครั้งแรกในศิลปะอินเดียแบบคันธาระและแบบมถุรา ราวพุทธศตวรรษที่ ๖ (ประมาณ ๒,๐๐๐ ปีมาแล้ว) โดยแสดงมุทราด้วยการยกพระหัตถ์ขวาขึ้นเพียงข้างเดียวเท่านั้น  สำหรับพระพุทธรูปยืนที่แสดงอภยมุทราด้วยพระหัตถ์ทั้งสองข้างในสมัยลพบุรีนั้น  คงได้รับอิทธิพลจากพุทธศิลป์ทวารวดีซึ่งเจริญขึ้นก่อนหน้าที่พระพุทธรูปยืนนิยมแสดงมุทราด้วยพระหัตถ์ทั้งสองข้าง

English Language Thai Language