พระธยานิพุทธอมิตาภะ

English Language Thai Language

 

 

พระธยานิพุทธอมิตาภะ
 
แบบศิลปะ/อายุสมัย  :  ศิลปะญี่ปุ่น สมัยคามากูระ ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๗ – ๑๙
วัสดุ  :  ไม้ปิดทอง
ขนาด :  สูง ๑๐๙.๕ เซนติเมตร
ประวัติ :  พระญี่ปุ่นชื่อทานากะ บุญญะ  ดาโต๊ะ ที่ ๓๘ เป็นสมณทูตเข้ามารับพระบรมสารีริกธาตุ และได้ทูลเกล้าฯ ถวายประติมากรรมรูปนี้แด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๖
 
       ประติมากรรมรูปพระธยานิพุทธอมิตาภะ (อะมิตะเนียวราย) ประทับยืนบนดอกบัว  มีประภามณฑลรูปวงกลม ทำเป็นแฉกอยู่หลังพระเศียร  พระหัตถ์ขวาแสดงวิตรรกมุทรา (ปางแสดงธรรม) ส่วนพระหัตถ์ซ้ายแสดงวรทมุทรา (ปางประทานพร) ประทับยืนบนฐานดอกบัวมีกลีบซ้อน 
       เดิมพระพุทธรูปองค์นี้ประดิษฐานที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม และเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้คัดเลือกและหล่อพระพุทธรูปเพื่อประดิษฐานที่พระระเบียงคดของวัดเบญจมบพิตร  พระธยานิพุทธอมิตาภะองค์นี้ ก็ได้รับเลือกเป็นต้นแบบสำหรับหล่อขยายด้วยโลหะ
       พระอมิตาภะเป็นทิพยบุคคลในศาสนาพุทธนิกายมหายาน เป็นธยานิพุทธผู้ดูแลด้านทิศตะวันตก พระนามแปลว่าผู้มีแสงสว่างเป็นนิรันดร หรือผู้เป็นอมตะ อายุไม่มีที่สิ้นสุด ทรงเป็นผู้ให้กำเนิดพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ซึ่งเป็นผู้ดูแลคุ้มครองศาสนาพุทธปัจจุบัน

English Language Thai Language