โบราณสถานคอกช้างดิน เมืองอู่ทอง คือ สระน้ำศักดิ์สิทธิ์