การสำรวจข้อมูลโบราณสถาน ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘

หน่วยงาน

ขึ้นทะเบียนแล้ว

ยังไม่ขึ้นทะเบียน

แก้ไขข้อมูลสถานที่ตั้ง

รวม

กองโบราณคดี

       
        กรุงเทพมหานคร ๗๗  -  - ๗๗

สำนักศิลปากรที่ ๑ ราชบุรี

       
สมุทรสาคร ๑๖  - ๒๔
สมุทรสงคราม ๑๔ ๓๗  - ๕๑
สมุทรปราการ ๑๒  - ๑๙
ราชบุรี ๒๘ ๒๙  - ๕๗
เพชรบุรี ๓๙ ๔๕  - ๘๔
ประจวบคีรีขันธ์  -

สำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี

       
ปทุมธานี  - ๓๖ ๓๗
นนทบุรี  - ๑๙ ๒๒
กาญจนบุรี  - ๑๑๐ ๑๑๕
นครปฐม  - ๗๐ ๗๕
สุพรรณบุรี  - ๑๕๙ ๓๑ ๑๙๐

สำนักศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา

       
พระนครศรีอยุธยา ๔๐๐ ๑๕๕  - ๕๕๕
อ่างทอง ๑๑ ๑๐๗  - ๑๑๘
นครนายก ๗๙  - ๘๔
สิงห์บุรี ๑๑ ๒๓  - ๓๔
สระบุรี ๓๕ ๑๙  - ๕๔

สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี

       
ลพบุรี ๕๒ ๑๑๐  - ๑๖๒
ชัยนาท ๑๔ ๓๖  - ๕๐
นครสวรรค์ ๑๔ ๗๙  - ๙๓
เพชรบูรณ์ ๒๐ ๑๕๓  - ๑๗๓
อุทัยธานี ๑๑ ๕๓  - ๖๔

สำนักศิลปากรที่ ๕ ปราจีนบุรี

       
ปราจีนบุรี ๓๒ ๓๖  - ๖๘
ฉะเชิงเทรา ๑๕ ๕๓  - ๖๘
ชลบุรี ๑๘ ๘๙  - ๑๐๗
ระยอง ๑๐  - ๑๘
จันทบุรี ๑๕ ๓๕  - ๕๐
สระแก้ว ๔๒ ๑๐๘  - ๑๕๐
ตราด ๑๓  - ๑๘

สำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย

       
พิจิตร ๓๐ ๒๕  - ๕๕
พิษณุโลก ๑๗ ๗๑  - ๘๘
สุโขทัย ๒๑ ๕๔  - ๗๕
อุตรดิตถ์ ๑๕ ๓๕  - ๕๐
ตาก ๑๘ ๓๘  - ๕๖
กำแพงเพชร ๑๘ ๑๒๔  - ๑๔๒

สำนักศิลปากรที่ ๗ น่าน

       
น่าน ๒๖ ๗๑  - ๙๗
พะเยา ๑๕ ๘๗  - ๑๐๒
แพร่ ๑๐ ๔๑  - ๕๑
ลำปาง ๓๔ ๒๑๓  - ๒๔๗

สำนักศิลปากรที่ ๘ เชียงใหม่

       
เชียงใหม่ ๑๐๙ ๘๖  - ๑๙๕
เชียงราย ๔๒ ๑๗๕  - ๒๑๗
ลำพูน ๑๘ ๑๔๐  - ๑๕๘
แม่ฮ่องสอน ๑๓  - ๒๐

สำนักศิลปากรที่ ๙ ขอนแก่น

       
ขอนแก่น ๓๑ ๒๔๓  - ๒๗๔
มหาสารคาม ๑๗ ๒๓๙  - ๒๕๖
อุดตธานี ๒๗๓  - ๒๘๑
หนองบัวลำภู ๙๘  - ๑๐๕
หนองคาย ๒๒ ๒๕๒  - ๒๗๔
เลย ๑๑ ๑๙๘  - ๒๐๙
บึงกาฬ  - ๑๑  - ๑๑

สำนักศิลปากรที่ ๑๐ ร้อยเอ็ด

       
กาฬสินธุ์ ๑๔ ๖๘  - ๘๒
สกลนคร ๒๐ ๑๒๙  - ๑๔๙
นครพนม ๑๗ ๘๕  - ๑๐๒
ร้อยเอ็ด ๕๐ ๓๕๖  - ๔๐๖

สำนักศิลปากรที่ ๑๑ อุบลราชธานี

       
อุบลราชธานี ๓๓ ๑๔  - ๔๗
มุกดาหาร  -
ศรีสะเกษ ๒๕  - ๒๙
ยโสธร ๑๖  - ๒๑
อำนาจเจริญ  -

สำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา

       
ชัยภูมิ ๔๒ ๘๐  - ๑๒๒
นครราชสีมา ๙๑ ๓๖๕  - ๔๕๖
บุรีรัมย์ ๔๘ ๒๒๗  - ๒๗๕
สุรินทร์ ๔๑ ๑๒๖  - ๑๖๗

สำนักศิลปากรที่ ๑๓ สงขลา

       
สงขลา ๖๑ ๑๒๘  - ๑๘๙
ปัตตานี ๑๘ ๒๘  - ๔๖
สตูล ๗๓  - ๗๔
ยะลา ๑๔  - ๑๗
นราธิวาส ๒๒  - ๒๖

สำนักศิลปากรที่ ๑๔ นครศรีธรรมราช

       
พัทลุง ๒๗ ๒๗ ๑๑ ๖๕
นครศรีธรรมราช ๓๔ ๙๗ ๑๓๘
ชุมพร ๑๑๕ ๑๒๖
สุราษฎร์ธานี ๓๑ ๗๘ ๑๒ ๑๒๑

สำนักศิปลการที่ ๑๕ ภูเก็ต

       
กระบี่  - ๗๔  - ๗๔
ระนอง ๑๕  - ๒๒
ภูเก็ต ๑๐  - ๑๖
ตรัง ๒๒ ๓๕  - ๕๗
พังงา ๑๙ ๙๑  - ๑๑๐
ข้อมูลจากกองโบราณคดี กรมศิลปากร ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘