เศียรพระพุทธรูปดินเผา

 

เศียรพระพุทธรูปดินเผา

 
ศิลปะทวารวดี
อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒ - ๑๔ (ประมาณ ๑,๒๐๐ – ๑,๔๐๐ ปีมาแล้ว)
พบที่วัดพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
เศียรพระพุทธรูปดินเผาองค์นี้ ได้รับการยกย่องจาก ศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล พระอาจารย์ ผู้ทรงมีคุณูปการต่อวิชาโบราณคดี และประวัติศาสตร์ศิลปะของประเทศไทยว่า เป็นงานศิลปกรรมทวารวดีที่มีความงดงามมากที่สุดชิ้นหนึ่ง มีพระพักตร์เป็นรูปไข่ พระเนตรปิดสนิท พระโอษฐ์อมยิ้มเล็กน้อย สีพระพักตร์แสดงถึงความสงบ ลึกซึ้ง และพระเมตตาที่ทรงมีต่อมวลมนุษย์ ถือเป็นความสามารถอย่างแท้จริงของศิลปิน 
          ท่านที่สนใจสามารถชมเศียรพระพุทธรูปอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ยิ่งชิ้นนี้ได้ ในนิทรรศการ “แผ่นดินไทยในอดีต”  ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป  ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร