พระพุทธรูป ณ วังหน้า พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน : นพปฏิมารัตนมารวิชัย

                   เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒ กรมศิลากร ได้จัดกิจกรรมสักการะพระพุทธรูป ณ วังหน้า พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน :นพปฏิมารัตนมารวิชัย ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยมีพระพุทธสิหิงค์เป็นประธาน และอัญเชิญพระแก้วปางมารวิชัย ซึ่งทำจากรัตนชาติวรรณะต่าง ๆ ๙ องค์ ประกอบด้วย พระพุทธรูปรัตนชาติมงคลโบราณ ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ พระพุทธรูปรัตนชาติ ที่ได้จากการขุดค้นทางโบราณคดีที่พระอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาส หรือโบสถ์พระแก้ววังหน้าเมื่อพุทธศักราช ๒๕๐๗ และพระพุทธรูปรัตนชาติศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งประดิษฐานอยู่ในพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) มาแต่เดิมอีก ๗ องค์ นำมาให้ประชาชนได้สักการะในคราวเดียวกันเพื่อประทานพรให้เกิดสวัสดิมงคลในการเริ่มต้นสู่ศักราชใหม่

พระพุทธสิหิงค์  ปางสมาธิ

แบบศิลปะ/อายุสมัย       ศิลปะสุโขทัย-ล้านนา ประมาณปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๐ – ๒๑

ประวัติ                          สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท (วังหน้ารัชกาลที่ ๑)

                                    ทรงอัญเชิญมาจากเมืองเชียงใหม่เมื่อประมาณ พุทธศักราช ๒๓๓๘ 

ปัจจุบันประดิษฐาน ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

 

          ในสมัยโบราณมักเรียกรัตนชาติเหล่านี้ว่า “แก้ว” เปรียบดุจพระรัตนตรัยอันประกอบด้วยแก้วทั้งสาม ทั้งยังเป็นอัญมณีสูงค่าอันหาได้ยาก ถือว่ามีค่ามากดุจแก้วสารพัดนึก แม้จะมีขนาดเล็กแต่ก็มีค่ากว่าพระพุทธรูปที่หล่อด้วยโลหะ ซึ่งแต่ละสีจะมีชื่อและความหมายที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้พระพุทธรูปรัตนชาติทั้ง ๙ องค์ ยังแสดงปางมารวิชัย อันเป็นภาวะที่มั่นคงไม่ไหวติงต่อภยันอันตรายทั้งปวง

 

“นพปฏิมารัตนมารวิชัย” หมายถึง พระแก้วปางมารวิชัย ทั้ง ๙ องค์

 

๑. พระแก้วน้ำค้าง

ให้คุณด้านอยู่เย็นเป็นสุข

สมัยรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ ๒๔ – ๒๕

เจ้าพรหมสุรธาดา เจ้านครเมืองน่าน ทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๗    

โปรดเกล้าฯ พระราชทานให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

 

๒. พระแก้วกาบมรกตอ่อน

สมัยรัตนโกสินทร์พุทธศตวรรษที่ ๒๔-๒๕

ได้จากการขุดค้นทางโบราณคดีในพระอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาส เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๐๗

 

๓. พระแก้วน้ำค้าง

ให้คุณด้านอยู่เย็นเป็นสุข

สมัยรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ ๒๔

เป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  มาแต่เดิม

 

๔. พระแก้วน้ำค้าง

ให้คุณด้านอยู่เย็นเป็นสุข

สมัยรัตนโกสินทร์พุทธศตวรรษที่ ๒๕

เป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  มาแต่เดิม

 

๕. พระแก้วกาบมรกต

ให้คุณด้านปลอดภัย แคล้วคลาด และยศตำแหน่ง

สมัยรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ ๒๔

เป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  มาแต่เดิม

 

๖. พระแก้วน้ำหาย

ให้คุณด้านอยู่เย็นเป็นสุข

สมัยรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ ๒๔

เป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  มาแต่เดิม

 

๗. พระแก้ววิฑูรย์น้ำผึ้ง

ให้คุณด้านเมตตามหานิยม และป้องกันอัคคีภัย

สมัยรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ ๒๕

เป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  มาแต่เดิม

 

๘. พระแก้วจันทรกานต์

ให้คุณด้านโชคลาภ และการติดต่อค้าขาย

สมัยรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ ๒๔

เป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  มาแต่เดิม

 

๙. พระแก้ววิฑูรย์น้ำผึ้ง

ให้คุณด้านโชคลาภทวีคูณ ชื่อเสียงและอำนาจ

สมัยรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ ๒๔

เป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  มาแต่เดิม