อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี

ที่ตั้ง : พระนครคีรี หรือที่เรียกกันเป็นสามัญว่า เขาวัง นี้เดิมเป็นพระราชฐานที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๒ เป็นพระราชวังแห่งแรกที่สร้างบนภูเขาสูงซึ่งมียอดเขาใหญ่สามยอดติดต่อกัน ยอดที่สูงที่สุดสูง ๙๕ เมตร มีเนื้อที่ประมาณ ๑๘๘ ไร่ เขาลูกนี้เดิมเรียกว่าเขาคีรี ในเสภาเรื่อง ขุนช้างขุนแผน มีความตอนหนึ่งว่า เมื่อคราวขุนแผนออกเดินทางไปเที่ยวหาซื้อม้าสีหมอกได้มาพักที่ศาลาข้าหลวงเขาคีรีนี้ ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยามีผู้สร้างวัดขึ้นที่ไหล่เขาด้านตะวันออกและตั้งชื่อว่าวัดสมณะ ในหมายรับสั่งของรัชกาลที่ ๔ พ.ศ. ๒๔๐๑ เรียกเขาลูกนี้ว่าเขามหาสมณะแต่ชาวบ้านมักเรียกว่า เขาสมน ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามใหม่ว่า เขามหาสวรรค์ และปัจจุบันเรียกว่า เขามไหศวรรย์ ตั้งอยู่ริมถนนเพชรเกษม ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ไม่สุภาพงจากศาลากลางจังหวัดเพชรบุรีระยะทางประมาณ ๗๐๐ เมตร “พระนครคีรี” ตั้งอยู่บนยอดเขา ๓ ยอด ที่ยาวติดต่อกัน มีพื้นที่ประมาณ ๑๘๘ ไร่ ยอดเขา มีความสูงจากระดับพื้นดินปัจจุบันประมาณ ๘๐ – ๙๐ เมตร