อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง

ที่ตั้ง : อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ตั้งอยู่บนยอดเขาพนมรุ้งซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ดับสนิท
แล้ว อยู่ในเขตตำบลตาเป๊ก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ไม่สุภาพงจากกรุงเทพมหานคร
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ รวมระยะทางทั้งสิ้น ๓๗๒ กิโลเมตร

กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานและกำหนดเขตที่ดินอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
ใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๒ ตอนที่ ๗๕ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๔๗๘ ขนาดพื้นที่ ๔๕๑ ไร่ ๑๑ ตารางวา