หอสมุดแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตรัง

หอสมุดแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตรัง

http://www.finearts.go.th/nlttrang

 

จำนวนสารสนเทศของหน่วยงาน

จำนวนหนังสือ ทั้งหมด                 ๔๐,๓๙๐  เล่ม

จำนวนหนังสือสื่ออิเล็กทรอนิกส์        ๒,๔๒๑   เล่ม

จำนวนวารสาร                            ๑๐,๕๖๔  เล่ม

จำนวนเอกสารโบราณ                        ๓๕   เล่ม