หอสมุดแห่งชาติ นครศรีธรรมราช

http://www.finearts.go.th/nakhonsithammaratlibrary

 

จำนวนสารสนเทศของหน่วยงาน

หนังสือทั้งหมด.........................84,736............................เล่ม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์.......................60.................................เล่ม

วิทยานิพนธ์................................3,459..................................เล่ม

เอกสารโบราณ............................. .346............................รายการ

วารสาร.......................................2,853................................ฉบับ

หนังสือพิมพ์................................4,113................................ฉบับ

ราชกิจจานุเบกษา..........................855..................................เล่ม

กฤตภาค......................................2,115..............................เรื่อง

หนังสือตลาดหลักทรัพย์..................592.................................เล่ม

แถบบันทึกเสียง..............................961................................ตลับ

แถบบันทึกภาพ...............................382................................ม้วน

ซีดี..............................................3,428................................แผ่น