หอสมุดแห่งชาติ กาญจนาภิเษก สงขลา

http://www.finearts.go.th/songkhlalibraryk

 

จำนวนสารสนเทศของหน่วยงาน

จำนวนหนังสือทั้งหมด               ๗๒,๙๖๔  เล่ม
จำนวนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์                ๔๘ เล่ม
จำนวนหนังสือ       ๖๒,๕๘๗ เล่ม
                  * วิทยานิพนธ์  ๑๓,๗๐๗  เล่ม
                  * เอกสารโบราณ ๑,๑๘๓  เล่ม
                  * วารสาร  ๑๙,๓๘๗  ฉบับ
                  *  หนังสือพิมพ์   ๓๓,๓๐๐  ฉบับ
                  *  วารสารเย็บเล่ม  ๑,๕๗๒ เล่ม
                  *  โสตทัศนวัสดุ  ๔๕๘  รายการ