หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

http://www.finearts.go.th/chantaburilibrary

 

จำนวนสารสนเทศของหน่วยงาน

         จำนวนหนังสือ ทั้งหมด  = …115,511……………. เล่ม

         จำนวนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ =…......76.......เล่ม