หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี

http://www.finearts.go.th/kanchanaburilibrary

 

จำนวนสารสนเทศของหน่วยงาน

             จำนวนหนังสือ ทั้งหมด =………64,554………… เล่ม

                  จำนวนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ =………………เล่ม                

จำนวนวารสาร  ทั้งหมด =..........24,087.....ฉบับ

 

      จำนวนหนังสือพิมพ์  ทั้งหมด = ……………14,470  ฉบับ