ภาพโบราณอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ จากสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร