ทดสอบแบบสำรวจความพึงพอใจ

 • เพศ *
 • 1. ด้านเนื้อหา *
  พอใจมากที่สุด พอใจมากที่สุด พอใจมาก ปานกลาง ไม่พอใจมาก ไม่พอใจมากที่สุด
  1.1 มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ *
  1.2 การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ภาพ ในเว็บไซต์มีความเหมาะสม น่าสนใจ *
  1.3 ปริมาณเนื้อหามีเพียงพอกับความต้องการ *
 • 2. ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์ *
  1 2 3 4 5
  2.1 การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน *
  2.2 หน้าโฮมเพจมีความสวยงาม มีความทันสมัย น่าสนใจ *
  2.3 สีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม *
  2.4 ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร มีความสวยงามและอ่านได้ง่าย *
  2.5 มีความเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และข้อมูลต่างๆ *
 • ข้อเสนอแนะนำเพิ่มเติม