การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ดัชนีความโปร่งใส

ตัวชี้วัด:การเปิดเผยข้อมูล

EB1 (1)หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB1 (2)หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

 

ตัวชี้วัด:การมีส่วนร่วม

EB2 (1)หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ส่วนที่ 1

EB2 (1)หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ส่วนที่ 2

EB2 (1)หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ส่วนที่ 3

EB2 (1)หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ส่วนที่ 4

EB2 (1)หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ส่วนที่ 5

EB2 (2)หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการ กลไกหรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

 

ตัวชี้วัด:การจัดซื้อจัดจ้าง

EB3 (1)หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา) (ส่วนที่ 1)

EB3 (1)หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา) (ส่วนที่ 2)

EB3 (2)หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม ส่วนที่ 1

EB3 (2)หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม ส่วนที่ 2

EB3 (2)หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม ส่วนที่ 3

EB3 (2)หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม ส่วนที่ 4

EB3 (3)หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ส่วนที่ 1)

EB3 (3)หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ส่วนที่ 2)

EB3 (4)หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ ส่วนที่ 1

EB3 (4)หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ ส่วนที่ 2

 

ตัวชี้วัด:การดำเนินงานตามภารกิจ

EB4 (1)หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

EB4 (2)หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

EB4 (3)หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

 

ตัวชี้วัด:การปฏิบัติงานตามหน้าที่

EB5 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

 

ตัวชี้วัด:เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

EB6 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

 

ตัวชี้วัด:การจัดการเรื่องร้องเรียน

EB7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

 

ตัวชี้วัด:การรับสินบน

EB8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

 

ตัวชี้วัด:การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต

EB9 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

 

ตัวชี้วัด:การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

EB10 (1)หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

EB10 (2)หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน ส่วนที่ 1

EB10 (2)หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ ส่วนที่ 2

EB10 (2)หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ ส่วนที่ 3

EB10 (2)หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ ส่วนที่ 4

EB10 (2)หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ ส่วนที่ 5 (ประชุมผู้บริหารกรมศิลปากร ครั้งที่ 7)

EB10 (2)หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ ส่วนที่ 5 (ประชุมผู้บริหารกรมศิลปากร ครั้งที่ 8)

 

ตัวชี้วัด:แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

EB11 (1)หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

EB11 (2)หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

 

 

ตัวชี้วัด:มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ

EB12 (1)หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

EB12 (2)หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน