ป้ายสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของกรมศิลปากร

File size 4.61 MB Download