คำถามใหม่

โบราณสถาน

  • กรมศิลปากรชี้แจงประเด็นข่าวกุฏิพระโบราณ ที่วัดสิงห์ จังหวัดปทุมธานี พังทลายเสียหาย สาเหตุจากช่างที่กรมศิลปากรจ้างมาซ่อมแซมบูรณปฏิสังขรณ์
  • สอบถามเรื่องเครื่องถ้วยชามลายน้ำทอง มีพระบรมฉายาลักษณ์ ร.5 มีจริงหรือไม่ครับ
  • การกระทำอันละเมิดพระราชบัญญัติโบราณสถานฯ ที่วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

สมัครงาน

  • สอบถามเรื่อง กรมศิลปากรรับนักศึกษาฝึกงานมั้ยครับ