โครงการจัดงานเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "๒๕๐ ปี แห่งการสถาปนากรุงธนบุรีศรีมหาสมุท" วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙