ภาพการฝึกซ้อมการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุดยกรบ โดยศิลปินสำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ณ ลานหน้าพระมหาเจดีย์ชเวดากอง และภายใน Yangon National Theater กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

       ภาพการฝึกซ้อมการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุดยกรบ โดยศิลปินสำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ณ ลานหน้าพระมหาเจดีย์ชเวดากอง และภายใน Yangon National Theater กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
       สำหรับการแสดงโขนเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – เมียนมา ๗๐ ปี โดยความร่วมมือระหว่าง กระทรวงวัฒนธรรม และสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง ร่วมกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ จัดขึ้นวันที่ ๑๙ มิถุนายน ณ Yangon National Theater กรุงย่างกุ้ง และวันที่ ๒๑ มิถุนายน ณ Myanmar International Convention Center ๒ กรุงเนปิดอ และวันที่ ๒๓ มิถุนายน ณ Mandalay National Theater เมืองมัณฑะเลย์สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ทั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศไทย และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง กับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งการแสดงโขนเรื่อง รามเกียรติ์ แบ่งการแสดงเป็น ๔ องก์ ได้แก่ องก์๑ นารายณ์ปราบนนทุก แสดงโดยนักแสดงจากประเทศไทย องก์ ๒ พระรามยกศร แสดงโดยนักแสดงจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา องก์ ๓ ลักสีดา แสดงโดยนักแสดงจากประเทศไทย และ องก์ ๔ ยกรบ แสดงโดยนักแสดงจากประเทศไทย