พระปรมาภิไธยย่อ ภปร. ที่พบในประเทศไทย ศาลเจ้าเล่งจูเกียง จ.ปัตตานี