นิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย “นครรัฐไทยบนแผ่นดินสุวรรณภูมิ”

กรมศิลปากร กำหนดจัดนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๒ เรื่อง “นครรัฐไทยบนแผ่นดินสุวรรณภูมิ” ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ระหว่างวันที่ ๒๖ กรกฎาคม - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

          นิทรรศการนี้นำเสนอเนื้อหาบ้านเมืองในแผ่นดินไทยช่วงพุทธศตวรรษที่ ­๑๘ - ๒๕ ซึ่งเป็นช่วงเวลาของพัฒนาการประวัติศาสตร์บ้านเมืองจากยุคแว่นแคว้นเข้าสู่ยุคนครรัฐไทยตามลำดับ โดยนำเสนอผ่านหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดีชิ้นสำคัญ  และหลักฐานแสดงแนวคิดระบบการปกครองโดยพระเจ้าแผ่นดิน พระมหากษัตริย์ รวมถึงคติความเชื่อเรื่องจักรพรรดิราช เทวราชา ในแต่ละยุคสมัย อันเป็นรากฐานประเพณีนำมาสู่พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในปัจจุบัน โดยจัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุชิ้นสำคัญ และโบราณวัตถุที่พบใหม่มากกว่า ๒๐๐ รายการ

          ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ระหว่างวันที่ ๒๖ กรกฎาคม จนถึงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. (ปิดวันจันทร์ - อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๓๓, ๐ ๒๒๒๔ ๑๔๐๒