ขอเชิญร่วมโครงการพิพิธภัณฑ์เสวนา ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๑ เรื่อง ทวารวดี : รัฐโบราณ วัฒนธรรม หรือศิลปกรรม? ในวันอาทิตย์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑

กรมศิลปากร โดยสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอเชิญร่วมโครงการพิพิธภัณฑ์เสวนา ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๑ เรื่อง ทวารวดี : รัฐโบราณ วัฒนธรรม หรือศิลปกรรม? ในวันอาทิตย์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 
วิทยากรโดย 
- ร.ศ.ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ร.ศ.ดร.สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ดำเนินรายการโดย 
- นางสาวเด่นดาว ศิลปานนท์ ภัณฑารักษ์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
ลงทะเบียนล่วงหน้า เพื่อสำรองที่นั่ง ได้ที่...
ลิ้งก์สำหรับลงทะเบียน https://drive.google.com/open?id=1YveyDuY2lQcxE0usSPXNFbl-kTsATF8WmVeknA470i4

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
โทร. ๐ ๒๔๔๖ ๘๐๕๖ 
ในวันเวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.