ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น ต่อ (ร่าง) พรบ.โบราณสถานฯ

ท่านสามารถส่งความคิดเห็นเพิ่มเติม ได้ทาง Facebook กรมศิลปากร

https://www.facebook.com/FineArtsDept/

หรือ ส่ง Email ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.