ขอเชิญร่วมกิจกรรมบรรยายความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดีและการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑๑ เรื่อง “มองประวัติศาสตร์ผ่านผลงานการแสดง”

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา ขอเชิญร่วมกิจกรรมบรรยายความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดีและการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม 
ครั้งที่ ๑๑ เรื่อง “มองประวัติศาสตร์ผ่านผลงานการแสดง” 
โดยอาจารย์ดิเรก ทรงกัลยาณวัตร ในวันเสาร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ อาคารจัดแสดง ๒ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร.๐๓๕ ๒๔๑๕๘๗ ต่อ๑๔