กิจกรรมเสวนาประกอบนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๒)

 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร จัดกิจกรรมเสวนาประกอบนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๒) โดยนายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ให้เกียรติเข้าร่วมชมนิทรรศการและรับฟังบรรยายการเสวนา ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วย การนำชมนิทรรศการ เรื่อง "คนแรกเริ่มบนแผ่นดินเรา" การฉายมรดกภาพยนตร์ของชาติ เรื่อง "หลุมศพที่ลือไซต์" และการเสวนา เรื่อง ย้อนอดีตบ้านเก่า ผ่านมรดกภาพยนตร์ของชาติ “หลุมศพที่ลือไซต์” โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา กาญจนาคม นางประพิศ พงศ์มาศ นักโบราณคดีเชี่ยวชาญ และนางสาวสุภมาศ ดวงสกุล นักโบราณคดีชำนาญการ ดำเนินรายการโดย นายสมชาย ณ นครพนม นักโบราณคดีทรงคุณวุฒิ ซึ่งโครงการนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก เมื่อวันที่ ๑๙  มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น.