พระราชบัญญัติ

ราชกิจจานุเบกษา

พระราชบัญญัติ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมศิลปากร

ลำดับ ชื่อเรื่อง เล่มที่ ตอนที่ วันที่ประกาศ หน้า
พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งโบราณและศิลปวัตถุออกนอกประเทศ พุทธศักราช ๒๔๖๙ ๔๓ ๐ ก ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๖๙ ๕๔๐
พระราชบัญญัติคุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรม พุทธศักราช ๒๔๗๔ ๔๘ ๐ ก ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๗๔ ๑๒๗
พระราชบัญญัติว่าด้วยโบราณสถาน ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุและการพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ พุทธศักราช ๒๔๗๗ ๕๒ ๐ ก ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๗๘ ๓๙๔
พระราชบัญญัติว่าด้วยโบราณสถาน ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ และการพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๖ ๖๐ ๕๔ ก ๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๘๖ ๑๔๘๘
พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ๗๘ ๖๖ ก ๒๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๐๔ ๙๘๐
พระราชบัญญัติโอนอำนาจหน้าที่และกิจการบริหารบางส่วนของกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ และของกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นของกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ๑๐๙ ๑๖ ก ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๕
พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ๑๐๙ ๓๘ ก ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๕ ๑๒
พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ๑๒๔ ๙๓ ก ๑๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๐