พระราชกฤษฏีกา

ราชกิจจานุเบกษา

พระราชกฤษฏีกา

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมศิลปากร

ลำดับ ชื่อเรื่อง เล่มที่ ตอนที่ วันที่ประกาศ หน้า
พระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการกรมศิลปากร ในกระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๔๙๕ ๖๙ ๕๒ ก ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๙๕ ๙๘๔
พระราชกฤษฎีกากำหนดคุณสมบัติ พื้นความรู้ และวิธีสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการในกรมศิลปากร สำหรับส่วนราชการที่มีเหตุพิเศษ พ.ศ. ๒๕๐๒ ๗๖ ๕๘ ก ๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๐๒ ๑๒๙
พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๐๔ ๗๘ ๑๔ ก ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๐๔ ๗๘
พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๑๘ ๙๒ ๕๔ ก ฉบับพิเศษ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๑๘ ๗๗
พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ ๑๐๘ ๑๑๔ ก ฉบับพิเศษ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๔ ๑๕
พระราชกฤษฎีกากำหนดเงื่อนไขเพื่อคุ้มครองลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๖ [เพื่อให้การดำเนินกระบวนพิจารณาคดีละเมิดลิขสิทธิ์เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และสอดคล้องกับอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความคุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรม ทำ ณ กรุงบอร์น ที่ประเทศไทยเป็นภาคี] ๑๑๐ ๑๔๗ ก ฉบับพิเศษ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๖
พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๓๖ ๑๑๐ ๒๒ ก ฉบับพิเศษ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๓๖
พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ [กำหนดให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นส่วนราชการในกรมศิลปากร และกำหนดอำนาจหน้าที่ของสถาบันนาฏดุริยางคศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และสถาบันศิลปกรรมเสียใหม่] ๑๑๕ ๗๘ ก ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๑ ๒๒