ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง "นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน"

๑. เอกสารอธิบดีลงนามและรับทราบ

๒.ประกาศกรมศิลปากรเรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน