ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมศิลปากร

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมศิลปากร ตั้งอยู่ ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม

ชั้น ๘ อาคารธนาลงกรณ์ กระทรวงวัฒนธรรม เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ กรมศิลปากร  :: www.finearts.go.th/infofa

 

คำสั่งและประกาศการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมศิลปากร

 

 

 

ราชกิจจานุเบกษา