โครงการสัมมนาทางวิชาการฉลองกรุงธนบุรี ๒๕๐ ปี เรื่อง “กรุงธนบุรี :ราชธานีเชื่อมต่อกรุงศรีอยุธยาสู่กรุงเทพฯ”ระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์– ๒ มีนาคม ๒๕๖๑

โครงการสัมมนาทางวิชาการฉลองกรุงธนบุรี ๒๕๐ ปี เรื่อง “กรุงธนบุรี :ราชธานีเชื่อมต่อกรุงศรีอยุธยาสู่กรุงเทพฯ”ระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์– ๒ มีนาคม ๒๕๖๑

 

          กรมศิลปากร โดย กองโบราณคดีร่วมกับสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กำหนดจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการดังกล่าว เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในวาระครบรอบ ๒๕๐ ปี แห่งการสถาปนากรุงธนบุรี แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและชัดเจนระหว่างนักวิชาการ หน่วยงาน สถาบันการศึกษา ประชาชนทั่วไป ให้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของกรุงธนบุรี ที่เป็นราชธานีสำคัญแห่งหนึ่ง  ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาไปสู่กรุงเทพฯ ราชธานีในสมัยรัตนโกสินทร์ โดยมีหัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจ อาทิ  การบรรยายเรื่อง วีรกรรมสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดย รองศาสตราจารย์สุเนตร ชุตินทรานนท์ การบรรยาย เรื่อง เศรษฐกิจการค้าและต่างประเทศสมัยธนบุรี โดย อาจารย์จิราธร ชาติศิริ การอภิปราย เรื่อง ภูมิสถานกรุงธนบุรีจากข้อมูลประวัติศาสตร์ โบราณคดี โดย รองศาสตราจารย์สุรพล นาถะพินธุ นักวิชาการอิสระ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร นายสิทธิชัย พูดดี กลุ่มวิจัยและพัฒนาโบราณคดี  กองโบราณคดี ดำเนินการอภิปราย โดย นางศิริพันธ์ ตาบเพชร์ กลุ่มวิจัยและพัฒนาโบราณคดี กองโบราณคดี เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการทัศนศึกษา โบราณสถานและสถานที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้แก่ ป้อมวิไชยประสิทธิ์ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร และวัดโมลีโลกยาราม