นิทรรศการพิเศษ "ตามรอยใต้เบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร"เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมโดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนำชมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและภาพถ่ายเก่า ในนิทรรศการพิเศษ

"ตามรอยใต้เบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร"เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ
----------
วันเสาร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.
----------
ลงทะเบียน ณ ศาลาลงสรง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่ต้
องสำรองที่นั่งล่วงหน้า
การนำชมแบ่งเป็นรอบ รอบละประมาณ ๑ ชั่วโมง
----------
สอบถามเพิ่มเติม
โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๔๐๒, ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๓๓
----------
***วันที่ ๑๓ ตุลาคม นี้ มีการแสดงภาพถ่ายเก่าให้ชมอีกมา
ก***