ขอเชิญร่วมฟังการเสวนาวิชาการเรื่อง "ฝ่ายในในอดีต" ในวันจันทร์ ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

การเสวนาวิชาการเรื่อง "ฝ่ายในในอดีต" ในวันจันทร์ ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ