ขอเชิญรับชมการแพร่ภาพสดการสัมมนาระหว่างประเทศ International Symposium : Ancient Maritime Cross - cultural Exchanges of Asia ระหว่างวันที่ ๗ –๘ มีนาคม ๒๕๖๒

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร ขอเชิญรับชมการแพร่ภาพสดการสัมมนาระหว่างประเทศ International Symposium : Ancient Maritime Cross - cultural Exchanges of Asia ระหว่างวันที่ ๗ –๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประกายเพชร ๒ ชั้น ๒ โรงแรมไดมอน์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ทาง

Facebook Live : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

https://www.facebook.com/FineArtsDe…/videos/415554629197043…