ขอเชิญชมนิทรรศการพิเศษ “จากบ้านสู่เมือง : รัฐแรกเริ่มบนแผ่นดินไทย” เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๑

กรมศิลปากรขอเชิญชมนิทรรศการพิเศษ “จากบ้านสู่เมือง : รัฐแรกเริ่มบนแผ่นดินไทย” เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๑  นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับผู้คน ชุมชน บ้านเมือง สังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายบนแผ่นดินไทยในช่วงรอยต่อระหว่างยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายสมัยเหล็กและสมัยต้นประวัติศาสตร์ เป็นความต่อเนื่องกับนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย เมื่อพุทธศักราช ๒๕๕๙ เรื่อง “คนแรกเริ่มบนแผ่นดินเรา” ซึ่งนำเสนอเกี่ยวกับ คน พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมในยุคก่อนประวัติศาสตร์ แบ่งเนื้อหาการจัดแสดงออกเป็น ๕ หัวเรื่อง ได้แก่ ๑.จากบ้านสู่เมือง ๒.เรื่องเล่าจากต่างแดน ๓.แกนเชื่อมโลกการค้า ๔.ศาสนา ความเชื่อ และ๕.เกื้อกำเนิดรัฐโบราณ

โดยกรมศิลปากร ได้คัดเลือกโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ชิ้นสำคัญและที่ได้จากการสำรวจ ขุดค้น และการศึกษาทางโบราณคดี กว่า ๓๐๐ รายการ มาจัดแสดง ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการฯ ได้ ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. 
(ปิดวันจันทร์ - อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
พระนคร โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๓๓ และ ๐ ๒๒๒๔ ๑๔๐๒