ขอเชิญชมการแสดงเนื่องในวันสัปดาห์อนุรักษ์มรดกไทย ปี ๒๕๖๑

      กรมศิลปากร สำนักการสังคีต จัดงานสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒ – ๘ เมษายน ๒๕๖๑ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยขยายเวลาเปิดให้ประชาชนเข้าชมโรงราชรถ และพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ ออกร้านจำหน่ายหนังสือของกรมศิลปากร พร้อมทั้งชมการแสดงนาฏศิลป์และดนตรี โดยศิลปินจากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร ณ สังคีตศาลาตั้งแต่เวลา ๑๗.๓๐ น. –๒๐.๐๐ น.โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มีรายการแสดงที่น่าสนใจดังนี้

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑

พิธีเปิดงานสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย  ๒๕๖๑

- การบรรเลงเพลงโหมโรงเทิด สธ. เพลงเทพสมภพเถา

- รำถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

- การแสดงละครเบิกโรง เรื่อง พระคเณศเสียงา

- การแสดงโขน เรื่อง อัทภุตรามายณะ ตอนสีดาออกศึก

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑

- การบรรเลงเพลงโหมโรงละครชาตรี

- การแสดงไหว้ครูละครชาตรี

- การแสดงละครชาตรี เรื่องรถเสน

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑

- การแสดงรำเบิกโรงละครนอก

- การแสดงละครนอก เรื่องโกมินทร์ ตอนโกมินทร์คะนอง

วันที่  ๕ เมษายน ๒๕๖๑

- การบรรเลงเพลงภาษา

- การแสดงละครพันทาง เรื่องราชาธิราช ตอนสมิงพระรามอาสา – แต่งงาน

วันที่  ๖ เมษายน ๒๕๖๑

- การบรรเลงเพลงโหมโรงแรกจากการแสดงละครดึกดำบรรพ์

- การแสดงละครดึกดำบรรพ์ เรื่องสังข์ศิลป์ชัย ตอนตกเหว – พระอินทร์ช่วยสังข์ศิลป์ชัย

วันที่  ๗ เมษายน ๒๕๖๑

- การบรรเลงดนตรีสากล โดยวงดุริยางค์สากล กรมศิลปากร

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๑

การบรรเลงเพลงโหมโรงแขกมอญ ออกเดี่ยวรอบวง

การแสดงละครเสภา เรื่อง ไกรทอง  ตอนไกรทองอาสา