ขอเชิญชมการแสดงเนื่องในงานสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๒

      กรมศิลปากร ขอเชิญชมการแสดงเนื่องในงานสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒ - ๘ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. ณ สังคีตศาลา บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร จัดการแสดงโดยสำนักการสังคีต กรมศิลปากร อำนวยการแสดงโดย ​นายเอนก อาจมังกร ผู้อำนวยการสำนักการสังคีต

          ผู้สนใจสามารถไปชมการแสดงได้โดยไม่เสียค่าใช้ใจ่าย (ฟรี) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (วันและเวลาราชการ) โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๔๒ โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๐๑๗๑