กิจกรรม "พินิจวังหน้ากรุงรัตนโกสินทร์" ณ พิพิฑภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร