การสัมมนาระหว่างประเทศ International Symposium : Buddhist Art Heritage of Asia ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ และ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑