กฎกระทรวง กฎกระทรวง ตามมาตรา 7(4) http://finearts.go.th/ 2018-05-22T12:03:29+00:00 FeedCreator 1.8.1 (SmileRSS 1.8.11) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 2017-02-27T10:00:00+00:00 2017-02-27T10:00:00+00:00 /component/smileportal/item/กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมศิลปากร-กระทรวงวัฒนธรรม-ฉบับที่-๓-พศ-๒๕๖๐.html?category_id=118&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) ]]> ]]> กฎกระทรวงกําหนดคาเข้าชมและคาบริการอื่น สําหรับโบราณสถานที่ได ขึ้นทะเบียนแล้วและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ 2015-08-15T10:00:00+00:00 2015-08-15T10:00:00+00:00 /component/smileportal/item/กฎกระทรวง.html?category_id=118&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) ]]> ]]> กฏกระทรวง 2014-06-05T13:00:00+00:00 2014-06-05T13:00:00+00:00 /component/smileportal/item/กฏกระทรวง.html?category_id=118&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) ]]> ]]>