ภาพกิจกรรมหน่วยงานต่างๆ ของกรมศิลปากร เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๙