กิจกรรมเพื่อสนับสนุนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของรัฐบาล และสนับสนุนให้เยาวชนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม โดยเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี พิพิธภัณฑ์ และศิลปวัฒนธรรม แก่เด็กและเยาวชนของชาติ ประจำเดือนมิถุนายน